lucky畢業論文

 

八十七學年研究所第十二屆學生

 

*若無法以瀏覽器開啟pdf檔,請於Download圖樣上按滑鼠右鍵,選"另存目標"或"鏈結另存新檔"即可。

 

論文名稱

 

 

格式

 

下載

 

 

此岸的與彼岸的:早期佛陀傳中的文學表現及倫常網絡

 

 

 

 

 

 

 

沒有電子檔可下載

學生姓名: 釋大映 / 指導教授: 丁敏 老師

 

 

天台智者大師之佛性思想暨其所含具之積極意義

 

 

 

 

 

 

 

沒有電子檔可下載

學生姓名: 釋如弘 / 指導教授: 尤惠貞 老師

    敬請歷屆畢業同學將您之畢業論文電子檔或磁片,以郵件或e-mail寄至圓光佛研所教務處本融法師,以提供本所同學及學界參考。感謝您的配合!
e-mail: yung91010@yahoo.com.tw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

show bar
button