lucky教學特色

 

  一、    秉持傳統僧團作息,並結合現代佛學研究法

二、 吸收國外佛學研究方法,文獻學與義理學並重

三、 著重漢譯經典,及中、印佛教教史和義理之研究

 

 

 

      設計概念
 

show bar