lucky其他出版書

 

圓光佛學研究所各類出版書一覽表

 

書名

 

 

作者

 

 

出版年

 

 

版面/頁數

 

 

庫存

 

 

絲路佛教的圖像與禪法

 

賴鵬舉

 

9112月初版

 

256面;30×21
公分

 

 

(中壢)圓光寺誌

 

王見川
釋道成

 

 

9512月三版

 

175面;21×15
公分

 

 

如悟法師七秩嵩壽文集

 

 

圓光佛研所編委會

 

 

961月初版

 

245面;19×26
公分

 

 

從僧侶到神明:定光古佛、法主公、普庵之研究

 

 

王見川

 

969月初版

 

125面;21×15
公分

 

 

解析法華文句:釋安樂行品

 

真定法師編修

 

999月初版

 

148面;21×15
公分

 

 

解析法華文句:研究注釋與現代語譯

 

真定法師編修

 

9912月初版

 

148面;21×15
公分

 

 

妙果法師紀念集:

老和尚圓寂四十年追憶

 

 

釋道成編輯

 

922月初版

 

 

 

※歡迎索取出版書。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      學生事務組
 
      總務組
 
      設計概念
 

show bar